Regulamin wewnętrzny Cmentarza parafialnego w Kuklówce Zarzecznej

Bardzo prosimy opiekunów miejsc grobowych nabytych do roku 2000 o ponowienie dysponentury grobu bądź ustanowienie nowego dysponenta grobu. Wszystkie groby, które nie będą miały dysponenta sukcesywnie będą likwidowane.

1. Cmentarz w Kuklówce Zarzecznej jest cmentarzem katolickim działającym w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959r. (Dz. U nr 47 poz. 289 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy konkordatowej z dn. 28.07.1998r. (Dz. U nr 51 poz. 318) i ustaloną praktyką cmentarną w zakresie uprawnień do chowania i grobów. Cmentarzem w Kuklówce Zarzecznej zarządza proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce Zarzecznej z doradczym głosem Rady Parafialnej. Ewentualne odwołania od decyzji zarządu cmentarza należy składać do ks. Proboszcza a w następnej kolejności do Kanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

2. Prawa do grobów i chowania zmarłych na cmentarzu w Kuklówce Zarzecznej mają osoby, które nabyły prawa przed 01.01.1992r. oraz osoby, które po tej dacie zawarły odpowiednie umowy z parafią w celu możliwości pochówku. Za względów porządkowych wszyscy użytkownicy cmentarza winni do końca 2011r. zarejestrować swoje uprawnienia oraz zawrzeć umowy jeśli dotąd takich nie zawarli.

3. Zgodnie z ustaloną praktyką użytkownicy grobów mają uprawnienia do użytkowania wieczystego na okres 99 lat oraz na okresy krótsze. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat po pogrzebie. Po upływie 20 lat użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeśli uprawniona osoba zgłosi swe zastrzeżenie i uiści opłatę. Wszystkie inwestycje na grobach jak stawianie nagrobków, pomników wymaga uzyskania zgody Zarządu Cmentarza celem ochrony cmentarza przed stawianiem pomników oraz tablic o treści nieodpowiedniej lub obraźliwej. Przed jakąkolwiek działalnością na grobie należy miesiąc przed planowaną inwestycją zgłosić na piśmie prośbę o wykonywanie prac, projekt wykonywanych prac oraz firmę, która będzie to czynić. Na takie pismo parafia odpowiada zawsze pismem wyrażając zgodę bądź jej nie wyrażając.

Prawo do grobu i pochowania przysługuje krewnym w linii prostej osoby uprawnionej i jego małżonkowi a w razie braku tych osób krewnym bocznym do IV stopnia. Zabrania się odstępowania praw do grobu odpłatnie na rzecz osób obcych z uwagi na charakter grobów i cmentarzy jako miejsc sakralnych.

Uprawniony do grobu może wydziedziczyć swego następcę prawnego przez oświadczenie złożone osobiście przed uprawnionym urzędnikiem Zarządu Cmentarza sporządzone w formie protokołu ze wskazaniem podstaw wydziedziczenia. Bez zgody Zarządu Cmentarza nie można przekazywać praw do grobu lub pochowania osobom nie należącym do rodziny uprawnionego. Jeśli prawo do grobu przysługuje więcej niż jednej osobie, oświadczenie o wydziedziczeniu winni złożyć wszyscy uprawnieni z wyjątkiem wydziedziczanego. Przyjmuje się, że prawo do grobu mają osoby będące następcami prawnymi pierwszego pochowanego w danym grobie, albo osoby, na które grób został zapisany.

4. Uprawnieni do grobu obowiązani są uiszczać w terminie ustalone w umowie lub dodatkowych postanowieniach Zarządu Cmentarza opłaty. Opłaty tzw. pokładne uzależnione są od ciężarów finansowych ponoszonych przez Zarząd Cmentarza na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach oraz bezpieczeństwa.

Pogrzeby odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku włącznie w dni powszednie w godz. Od 9.00 do 14.30. Dokumenty za opłaty należy przechowywać łącznie z zaświadczeniami o prawie do grobu celem wylegitymowania się w razie potrzeby.

Zarząd Cmentarza (parafia) nie ubezpiecza grobów i nie odpowiada za zniszczenie grobu, uszkodzenie tablic, pomników oraz kradzież wazonów i kwiatów. W razie zauważenia osoby, która dopuszcza się niszczenia grobu, niszczenia tablic lub pomników oraz kradzieży kwiatów, wazonów itp. należy niezwłocznie powiadomić ks. Proboszcza lub spotkanego pracownika. Osoby odwiedzające cmentarza obowiązane są do zachowania powagi i ciszy z uwagi na miejsce wiecznego spoczynku, dbać o czystość i porządek, składając zeschłe kwiaty, wieńce, opakowania itp. w miejscach do tego celu wyznaczonych.

Cmentarz jest otwarty codziennie od godz. 7.00 do 20.00 a w porze jesienno-zimowej do godziny 17.00.

5. Zarząd Cmentarza w Kuklówce Zarzecznej (parafia) zgodnie z prawem może:

  • upomnieć użytkowników nie dbających o groby, zakłócających porządek lub spokój cmentarza;
  • po wygaśnięciu prawa go grobu nie podpisać przedłużenia starej lub spisać nowej umowy, jeżeli użytkownicy grobu są źródłem częstych lub zbyt uciążliwych kłopotów;
  • po wygaśnięciu prawa do grobu zlikwidować grób z zachowaniem warunków określonych prawem:
  • miejsce to jest potrzebne do następnego pochowania;
  • szczątki nie będą naruszone przez 20 lat od daty ich pochowania;
  • szczątki po ekshumacji będą przeniesione do grobu zbiorowego; rodziny zmarłego, którego grób zlikwidowano,rodzina zmarłego ma prawo wiedzieć, gdzie szczątki ich krewnego zostały złożone.

 


 

Statut Cmentarza Archidiecezji Warszawskiej

& 1
Postanowienia ogólne
1. Cmentarz jest miejscem uświęconym, które wymaga zachowania powagi
2. Administrowaniem cmentarza zajmuje się Zarząd Cmentarza

& 2
1. Zarząd cmentarza sprawowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce, w imieniu której działa proboszcz na mocy Dekretu Arcybiskupa.
2. Proboszcz jest upoważniony m.in. do zawierania umów, potwierdzania kto jest Dysponentem/opiekunem grobu, wydawania zgody na pochowanie/dochowanie, prowadzenie robót na terenie cmentarza.
3. Do obowiązków proboszcza należy m.in. prowadzenie ksiąg cmentarnych, ewidencja grobów, ustalanie wysokości opłat, pobieranie opłat.
4. Proboszcz ma prawo odmówić zgody na pochówek: jeżeli na cmentarzu nie będzie miejsca na urządzenie grobu, w razie braku uprawnień do tego grobu osoby zgłaszającej się po zgodę na pochówek, w przypadku nie uregulowania opłat, w sytuacji sporu między krewnymi zmarłego.

& 3
Zasady dysponowania i zarządzania grobem
1. Prawo do dysponowania grobem powstaje na podstawie pisemnej umowy, bądź potwierdzenia nabycia prawa do grobu zawartego między osobą zamierzającą urządzić grób a zarządem cmentarza.
2. Prawo do dysponowania grobem przechodzi wraz ze śmiercią osoby, która pozyskała to prawo na osoby uprawnione zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, chyba że istnieje inna osoba wskazana prawomocnym orzeczeniem sądowym jako uprawniona do dysponowania grobem bądź inna osoba wskazana przez pierwszego dysponenta i osoby uprawnione z art. 10 ustawy nie zgłosiły sprzeciwu co do wskazanej osoby.
3. Dysponent grobu to osoba, która zawarła na piśmie oraz po dokonaniu stosownej opłaty, umowę o ustanowienie prawa do dysponowania grobem, bądź otrzymała stosowne poświadczenie nabycia prawa do miejsca grzebalnego.
4. Dopuszczalne jest zawarcie umowy o współdysponowanie grobem.
5. Dysponenci grobu zobowiązani są do aktualizacji informacji na ich temat w ewidencji grobów prowadzonej przez Zarząd Cmentarza

& 4
Opłaty za korzystanie z cmentarza
1. Rodzaje opłat pobieranych za korzystanie z cmentarza określa Regulamin Cmentarza.
2. Opłaty są ustalane w oparciu o faktycznie ponoszone koszty i planowane inwestycje.
3. Opłaty są ustanawiane przez Zarząd Cmentarza co roku na dzień 1 stycznia.
4. Opłaty pobierane w ramach działalności cmentarza w całości zasilają Parafialny Fundusz Cmentarny i Parafię
5. Opłaty są pobierane po 20 latach od wszystkich grobów jako ofiara na utrzymanie cmentarza, parafii i cele charytatywne

& 5
Postanowienia porządkowe
1. Biuro Zarządu Cmentarza mieści się w Kuklówce Zarzecznej przy ul. Józefa Chełmońskiego 6 Tel. 22 243 29 82 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 – 17.00 oprócz środy lub po uzgodnieniu telefonicznym
2. Cmentarz jest otwarty codziennie
w porze czasu letniego od godz. 7.00 do 20.00
w porze czasu zimowego od godz. 7.00 do 17.00
3. Roboty cmentarne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, w święta kościelne i państwowe oraz w dniach: 2 maja, 6, 13 i 14 sierpnia, 30 i 31 października, 2 i 3 listopada nie można prowadzić żadnych robót cmentarnych.
4. Uschnięte wieńce, kwiaty, znicze, oraz zbędne elementy związane z dekoracją grobu należy składać do odpowiednio przeznaczonych na ten cel kontenerów ustawionych na terenie cmentarza. Zabrania się składania do tych pojemników resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko–budowlanych.
5. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązuje się do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości jak i należytej ostrożności w poruszaniu się, przy uwzględnieniu, że cmentarz jest miejscem szczególnym, tak pod względem architektonicznym, jak i specyficznym systemem korzeniowym drzew.
6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie cmentarza wyłącznie pod opieką dorosłych.
7. Dysponent grobu dba o estetyczny i bezpieczny stan grobu oraz stan i porządek w jego najbliższym otoczeniu, czyli przed grobem, obok grobu, w przejściu pomiędzy grobami oraz za grobem.
8. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się chodzenia po grobach, pomiędzy grobami i za grobami. Dopuszczalne jest przemieszczanie się jedynie po wyznaczonych ścieżkach/alejkach z zachowaniem należytej ostrożności.

& 6
Zasady prowadzenia prac cmentarnych
1. Prace cmentarne na terenie cmentarza mogą być wykonywane przez uprawnione podmioty, posiadające aktualny wpis do ewidencji gospodarczej, wpis KRS oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimalną wymaganą prawem ubezpieczeniowym, jak i inne zgody na wykonywanie prac cmentarnych.
2. Prace zleca dysponent grobu po uzyskaniu stosownej zgody Zarządu Cmentarza, a wykonawca ma obowiązek okazania w zarządzie aktualnych dokumentów, w tym rejestrowych i polisy OC.
3. Wymiary grobów określają wytyczne, wynikające z ustawy cmentarnej i Zarządu Cmentarza, dostępne w biurze.
4. Zabronione jest pozostawianie zabrudzeń, gruzu, śmieci i nadmiaru ziemi na terenie cmentarza. Pozostawianie powyższych zanieczyszczeń, wbrew obowiązującym zapisom w niniejszym statucie i regulaminie cmentarza, zwalnia zarząd od odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu i przenosi odpowiedzialność na wykonawcę i Dysponenta grobu.
5. Prace kamieniarskie mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.Pojazdy wykonawców powinny opuścić teren cmentarza przed zamknięciem bramy. Brama wjazdowa jest zamykana
6. Wjazd na teren cmentarza odbywa się po uprzednim ustaleniu i za okazaniem ważnej przepustki.
7. Zarządcy przysługuje prawo do kontroli oraz wglądu do pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu cmentarza celem identyfikacji w wożonych lub wywożonych z terenu cmentarza ruchomości. Upoważniony przedstawiciel zarządu cmentarza ma prawo przerwać ustalone prace, wydać zakaz wykonywania prac lub nakaz opuszczenia terenu cmentarza, jeśli stwierdzi naruszenie warunków i postanowień niniejszego statutu i regulaminu cmentarza.
8. Pisemna zgoda jest potrzebna do rozpoczęcia budowy, przebudowy lub remontu grobu, nagrobka oraz grobowca w części podziemnej i naziemnej, wykonanie kostki i postawienia ławeczki.
9. Przedsiębiorstwa lub osoby wykonujące prace budowlane na terenie cmentarza są zobowiązane do naprawienia ewentualnych szkód na terenie cmentarza i terenie przynależącym do cmentarza powstałych podczas ich pracy. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego w przypadku ich nienaprawienia, czynności te spoczywają na Dysponencie grobu.

& 7
Organizacja uroczystości pogrzebowych
Prawo do pochówku zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek, pozostała małżonka, krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

& 8
Dokonywanie ekshumacji
1. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, po uzyskaniu zezwolenia powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (według wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).
3. Ekshumacja zwłok i szczątków dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia.

& 9
Postanowienia końcowe
1. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawionych bez nadzoru.
2. W przypadku naruszenia niniejszego statutu i regulaminu cmentarza, zarządca cmentarza ma prawo wystąpienia do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych
3. Zarząd Cmentarza ma prawo dokonywać stosownych zmian statutu cmentarza w każdym czasie. Statut jak jego zmiany, publikowane są na tablicach ogłoszeniowych na terenie cmentarza, jak również są do wglądu w Biurze ZARZĄDU CMENTARZA
4. Statut wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 r.